Nieuws

Project Roode Brand en Zuidmaten

Beste bewoners,

Op donderdagavond 29 februari kwamen bewoners en belanghebbenden samen in Dorpshuis ’t Kaampie voor een streekbijeenkomst georganiseerd door Prolander, gewijd aan het toekomstige landschap van Roode Brand en Zuidmaten. De avond begon met een stamppotbuffet en bood een uitgelezen kans om kennis te maken en bij te praten. De bijeenkomst was de start van een dialoog over de toekomst van de omgeving, waarbij de nadruk lag op het belang van ecologie, waterbeheer en recreatief gebruik.

Programma Brede Kijk op het Oude Diep

Als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) heeft het Rijk de opgave om de biodiversiteit te versterken en natuurlijke leefgebieden met elkaar te verbinden. Het Oude Diep-gebied, dat loopt van het Mantingerbos tot aan Hoogeveen, is aangewezen als een ecologische verbindingszone om deze opgave te realiseren. Roode Brand en Zuidmaten zijn onderdeel van deze zone en worden ingericht tot rijke, natuurlijke leefgebieden. Daarnaast speelt waterbeheer een cruciale rol in dit project. Door het gebied zo in te richten dat water langer kan worden vastgehouden, creëren we een natuurlijker watersysteem. Dit draagt bij aan het verminderen van de kans op overstromingen buiten de natuurgebieden. Zo wordt er gewerkt aan een veerkrachtiger, klimaatbestendiger en biodiverser natuurlandschap.

Verloop van de avond

Na een welkom en een introductie over het project, kregen de aanwezigen de kans om in gesprek te gaan aan verschillende thematafels. Vertegenwoordigers van Prolander, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en Het Drentse Landschap stonden klaar om vragen te beantwoorden, informatie te delen en vooral te luisteren naar de zorgen, wensen en ideeën van de omwonenden. Aanwezigen konden hun feedback direct op kaarten van het projectgebied plaatsen. Dit zorgde voor een visuele en concrete verzameling van lokale inzichten en voorkeuren. Vervolgens heeft Prolander deze waardevolle inbreng samengebracht in een verslag van de streekbijeenkomst. Het verslag wordt gedeeld via Drijber.net.

De zorgen over de huidige natte omstandigheden en toekomstige waterbeheersplannen werden duidelijk uitgesproken, met specifieke aandacht voor de doelstelling om in de toekomst meer water te gaan vasthouden in het gebied. Ons doel is om oplossingen te vinden en uit te voeren die passen binnen de doelen, zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige effecten voor de omliggende landbouw en woningbouw.

Daarnaast werd de wens van de omwonenden om toegang tot en door het gebied te behouden of te verbeteren benadrukt. Bewoners willen graag via doorsteekjes en ommetjes op een prettige manier van de omgeving en de rust van het landschap (blijven) genieten. We zijn bezig met het actief verkennen van mogelijkheden voor recreatief gebruik, die aansluiten op de gestelde natuur- en waterdoelstellingen.

Activiteiten en planning

In de aanloop naar de zomervakantie richten we ons op het ontwikkelen van het schetsontwerp voor het projectgebied. Dit proces bestaat uit het verzamelen van ideeën, wensen en zorgen van omwonenden, maar ook het betrekken van partijen zoals Attero en het voeren van één-op-één gesprekken met individuele aanwonenden. In samenwerking met de provincie Drenthe, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Midden-Drenthe, Het Drentse Landschap en vertegenwoordigers vanuit de landbouwsector streven we ernaar al deze inzichten samen te brengen. Kennis van de lokale behoeften en het gebied zelf zijn cruciaal om een inrichtingsplan te vormen dat zoveel mogelijk recht doet aan de wensen, verwachtingen en zorgen van alle betrokkenen.

Het traject naar het voltooien van het inrichtingsplan is onderverdeeld in drie fasen: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp. Gedurende dit proces kunt u ons nog ten minste twee keer in Drijber verwachten: eenmaal na de voltooiing van het schetsontwerp en nogmaals na het afronden van het definitieve ontwerp. Indien nodig komen we vaker langs om updates te delen en feedback te verzamelen. Ons doel is om tegen het einde van 2024 het inrichtingsplan af te hebben, hoewel we de mogelijkheid openhouden om in de eerste helft van 2025 nog de laatste aanpassingen te verwerken. De start van de uitvoering van het inrichtingsplan staat gepland voor 2026. Naar verwachting zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2027 voltooid te zijn.

Door deze aanpak en voortdurende dialoog hopen we een project te realiseren dat niet alleen ecologisch en hydrologisch verantwoord is, maar ook breed gedragen wordt door de omwonenden en andere belanghebbenden.

Blijf op de hoogte van de voortgang

Voor de laatste updates over het project, bezoek Drijber.net of abonneer u op de nieuwsbrief van Brede Kijk op het Oude Diep. Heeft u tijdens de streekbijeenkomst uw e-mailadres niet achtergelaten, of bent u nog niet ingeschreven via de provinciale website, dan nodigen we u uit dit alsnog te doen via deze link. Houd voor de zomer uw brievenbus in de gaten; u kunt een uitnodiging verwachten over een presentatie van het tussenresultaat voor of na de zomervakantie.

Heeft u vragen? Neem contact op

Het snel beantwoorden van uw vragen over het project is voor ons een prioriteit. Wij moedigen u aan om contact op te nemen, zelfs als dat betekent dat u ons vaker belt. Voor directe vragen kunt u Wendy Tromp van Prolander bereiken op 06-25317123. Mocht zij niet beschikbaar zijn, dan zal zij u zo spoedig mogelijk terugbellen. Indien Wendy afwezig is, bijvoorbeeld wegens vakantie (wat zij zal vermelden op haar voicemail), kunt u het algemene nummer van Prolander bellen en vragen naar Ruben Hoekstra. Voor vragen kunt u tevens een e-mail sturen naar w.tromp@prolander.nl.

Namens ons team van Prolander willen wij alle deelnemers aan de streekbijeenkomst bedanken voor hun aanwezigheid, enthousiasme, eerlijkheid en betrokkenheid. Ook zijn we de vrijwilligers van Dorpshuis ’t Kaampie enorm dankbaar voor hun gastvrijheid en inzet om de avond vlekkeloos te laten verlopen. Tot slot willen we de medewerkers van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Drenthe, Het Drentse Landschap en gemeente Midden-Drenthe bedanken voor hun waardevolle bijdrage en betrokkenheid bij het beantwoorden van alle vragen.

Met vriendelijke groet,

Ruben Hoekstra en Wendy Tromp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen