Nieuws

Zienswijze overhandigd

zienswijzen16 oktober 2013- De zienswijze van Plaatselijk Belang Drijber over de notitie Reikwijdte en Detailniveau ETP Midden Drenthe is overhandigd. 

 

De zienswijze van Plaatselijk Belang werd  ondersteund met 121 machtigingen. Paula Laning voorzitter PB Drijber overhandigde de zienswijze aan Burgemeester Broertjes

zienswijzen

 

Hieronder de zienswijze van PB Drijber: 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Drijber, 15 oktober 2013

Betreft: Zienswijze met betrekking tot de Notitie reikwijdte en detailniveau Energie Transitie Park Midden-Drenthe .
Bijlage: 121 machtigingen

Geacht college,

Met deze brief maakt Plaatselijk Belang Drijber als belanghebbende haar zienswijze kenbaar met betrekking tot de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ETP Midden-Drenthe

Omwonenden uit de directe omgeving van het ETP hebben Plaatselijk Belang Drijber gevraagd om namens hen in deze kwestie op te treden. De 121 machtigingen die hiervoor zijn afgegeven vindt u als bijlage bij deze brief.

Het lijkt ons als omwonenden van het ETP dat wanneer men ons serieus zou nemen, documenten als deze, Notitie Reikwijdte en Detailniveau ETP Midden-Drenthe, voor ons in begrijpelijke, heldere taal vertaald worden, zodat een ieder kan begrijpen wat er nu eigenlijk staat. Het is voor ons dan ook moeilijk zo niet onmogelijk om te beoordelen wat de effecten zijn van deze startnotitie. Dat geldt zowel voor de procedure als voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het ETP. Het is ons ter ore gekomen dat de wet milieubeheer eist dat er “een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven” komt.
Dat is met deze startnotitie niet het geval. Ook wordt er niet voldoende vergeleken met de huidige situatie. Wij stellen dan ook voor om nulmetingen uit te voeren om milieueffecten te kunnen vergelijken in de toekomst.

Allereerst verbaast het ons dat het dorp Drijber niet genoemd wordt als gevoelig object in de notitie. Het dorp Wijster, dat op 3 kilometer afstand van het ETP ligt wordt wel benoemd, maar Drijber, dat gelegen is op slechts 300 meter van de plannen, wordt buiten beschouwing gelaten. Ons inziens moet Drijber als dorp worden meegenomen in de milieueffectrapportage.

In de notitie zijn een aantal milieuonderwerpen opgenomen die in de milieueffectrapportage behandeld zullen worden, maar er wordt niet gesproken over de volksgezondheid, de veiligheid en het welzijn van de omwonenden. Gelet op de risico’s die het ETP kan vormen voor de omwonenden zijn dit ook onderwerpen die in de MER moeten worden behandeld. De kwaliteit van de leefomgeving moet worden gewaarborgd. Er moet inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s er zijn voor de externe veiligheid, hierbij moeten effecten bij elkaar opgeteld worden.

Naast risico’s voor omwonenden kunnen er effecten zijn op de gewassen die in de omgeving worden geteeld. Gelet op de overwegend agrarische omgeving rondom het ETP is het ons inziens noodzakelijk dat de kwaliteit van de gewassen kan worden gegarandeerd. In de MER moet een studie worden gedaan naar de effecten die uitbreiding van het ETP kan hebben op gewassen en op welke wijze dit wordt gemonitord.

In de MER moet gekeken worden naar de uitstoot van bedrijven afzonderlijk, maar ook naar de totale uitstoot van het bedrijventerrein. Er is voldoende kennis beschikbaar om te kunnen bepalen wat de maximale concentratie van stof, licht, geur en geluid op een vastgestelde zone mag zijn, zonder dat de overlast van het bedrijventerrein op de omgeving toeneemt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de geografische omstandigheden en de windrichting.

De notitie wordt aangeboden op het moment dat veel stankoverlast plaatsvindt van een bedrijf op het ETP. De inwoners van Drijber maken zich hierover ernstig zorgen. De gemeente is tot nu toe niet in staat gebleken deze problematiek adequaat aan te pakken, doordat de gemeente de mogelijkheden hiertoe niet heeft. In de notitie wordt aangeven dat de maximale inrichting onder
andere het terrein ten zuidwesten van de VAMberg omvat. Dit betreft het gebied tussen de VAMberg en het Oude Diep en is nu grotendeels ingericht als recreatie/natuurgebied.
De ‘natuurlijke’ buffer van de VAMberg tussen het ETP-terrein en het dorp Drijber is in de maximale inrichting verdwenen, waardoor hinder voor Drijber gegarandeerd is. Wij zijn van mening dat dit gebied niet valt onder de maximale inrichting die mogelijk is. Dit wordt onderstreept door het feit dat een deel van dit gebied is gelegen in de ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van bedrijventerrein hierop niet mogelijk is. De maximale inrichting omvat, wat ons betreft, alleen het huidige ETP terrein, zonder het gebied tussen de VAMberg en het Oude Diep.

In de notitie wordt aangegeven dat er mogelijk meer gebruiksruimte nodig is voor geluid zonder dat bekend is of uitbreiding nodig is. Er is immers nog geen zicht op welke bedrijven zich gaan vestigen op het industrieterrein. Of is deze uitbreiding misschien nodig voor reeds bestaande bedrijven? De huidige zone komt niet overeen met wat in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening, die het kader hiervoor stelt, wordt geadviseerd voor de omgeving. Deze is hoger dan geadviseerd. De uitbreiding van geluidsruimte, zonder dat daar noodzaak voor is, en hoger dan kaderstellend wordt geadviseerd is ons inziens niet noodzakelijk. Wij zouden eerder een lager geluidsniveau op de zone adviseren en dit dan ook uitgewerkt willen zien in de milieueffectrapportage.
Naast het geluidsniveau op de zone rondom het industrieterrein moet de MER ook ingaan op de indirecte hinder voor de woningen gelegen aan de Oosterseveldweg en de cumulatie van deze hinder.

Het verbaast ons dat er in de notitie geen informatie staat over geuremissies. De huidige problemen met Noblesse Proteins B.V. moeten het belang hiervan toch duidelijk hebben gemaakt. Ons inziens moet er in de MER worden bekeken wat de maximale geuremissie van het ETP mag zijn, rekening houdend met de overlast die Noblesse Proteins B.V nu al veroorzaakt. Dit moet op detailniveau uitgewerkt worden waarbij per stof die geurhinder kan veroorzaken, wordt weergegeven wat een toelaatbare grens zal zijn.

Voor de soortbescherming flora- en fauna wordt enkel aangegeven dat er mogelijk sprake kan zijn van overtredingen van de verbodsbepalingen. Er wordt niet aangegeven welke overtredingen dat zijn. Onderdeel van de milieueffectrapportage moet een ecologisch onderzoek zijn waaruit blijkt welke beschermde soorten aanwezig zijn in het gebied.

Rondom het plangebied liggen enkele grote Natuurbeschermingswet gebieden (Natura 2000 gebieden). Deze zijn erg kwetsbaar voor verzuring en vermesting door stikstof. De huidige norm voor deze gebieden wordt al overschreden, dus nieuwe vestigingen van bedrijven, naast de al bestaande, zullen de toestand van de Natura 2000 gebieden alleen maar verslechteren. Hiervoor zal een passende beoordeling moeten worden opgesteld, zoals de commissie m.e.r. adviseert.

De ontwikkelingen op het ETP hebben ook gevolgen voor de buiten het ETP liggende bedrijven, deze moeten worden meegenomen in het MER. Hierbij doelen wij op ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven. De ontwikkelingen op het ETP terrein mogen niet ten koste gaan van de aanwezige bedrijven in de omgeving van het ETP.

De gemeente Midden-Drenthe profileert zich bij uitstek als toeristische gemeente. Dit blijkt onder andere uit de campagne van de Drentse Hooglanden: Midden-Drenthe voor rust, ruimte en natuur. De gemeente ligt te midden van drie prachtige natuurgebieden, die veel mensen naar deze gemeente trekken. Welke invloed heeft de ontwikkeling van het ETP op de ontwikkeling van toeristische activiteiten. Wat zijn de gevolgen voor plaatselijke ondernemers zoals campings, pensions en B&B’s? Wij zien dit als een milieueffect gelet op de mogelijke hinder die de ontwikkeling heeft op deze bedrijven.

Zoals uit de voorgaande zienswijzen blijkt zijn wij van mening dat voor alle onderwerpen een worst-case scenario moet worden onderzocht.

Wij verzoeken u de bovenstaande opmerkingen te verwerken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ETP Midden-Drenthe.

Wij zouden graag zien dat Plaatselijk Belang Drijber als vertegenwoordiger van vele omwonenden betrokken en ingelicht wordt over alle plannen en onderhandelingen, vergunningaanvragen, en aanvragen van bedrijven die met het ETP terrein te maken hebben, zodat wij juist en tijdig ingelicht zijn over alles wat er speelt. U kunt dit beschouwen als W.O.B. verzoek aangaande alle openbare documenten die beschikbaar zijn aangaande projecten op het ETP terrein.

Tevens vragen wij u om Plaatselijk Belang Drijber en alle omwonenden persoonlijk van het verdere verloop van de procedure op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Drijber,

Paula Laning (Voorzitter)

Bijlagen:
– 121 machtigingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen