Duurzaam Drijber

Verslag Duurzaam Drijber 11 mrt jl

Op woensdagavond 12 februari jl was er geen reguliere vergadering maar een maand later op 11 maart wel.

.

.

We organiseerden op 12 februari een avond met diverse partijen rondom de VAMbult, over Lokale participatie zonnepanelen van Attero. De uitkomsten hiervan gaan we samenvatten op één A4, met daarop onze keuzes voor de toekomst. Hier hoort u dus snel meer over.

We hebben uitgebreid antwoord ontvangen van de gemeente op de door ons, en door anderen, ingediende zienswijzen op de duurzaamheidsvisie van de gemeente. Belangstellenden kunnen dit document bij Paula Laning opvragen.

Bloemrijke bermen: Het is ons niet meer gelukt om het meerjarige bloemmengsels in te zaaien langs de berm aan De Marsen. De duurzaamheidsvisie heeft ons dusdanig bezig gehouden dat we hier nog aan toegekomen zijn. Het zaad is nu verdeeld onder onze leden.

In juni organiseren we een informatieavond over mestvergisting voor geïnteresseerde boeren. Daar schijnt ook veel winst te halen te zijn in het kader van verduurzaming, met name met koeienmest.

De informatieavond over Windmolen(tje)s schuiven we door naar september, tegelijk met onze jaarvergadering. We besteden onze aandacht en tijd nu eerst aan de participatieplannen rondom de zonnepanelen die Attero gaat plaatsen. Hiervoor zijn we in overleg met Attero, met de gemeente, de provincie en met Bronnen van Ons. In dit kader willen we nog voor de zomer een informatieavond organiseren voor boeren rondom mestvergisting.

De volgende vergadering is op woensdag 8 april 2020 om 20u in ’t Kaampie, afhankelijk van de toestand in de wereld, en in Drijber, voor wat betreft het Corona virus. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 11 maart
  5. Lokale participatie: hoever zijn we?
  6. Informatie avond mestvergisting
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen