Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD dd 23 sept jl

Na wat verschuivingen werd dan toch afgelopen woensdag de september vergadering van Duurzaam Drijber gehouden.

.

.

Verslag DD van 23 september 2020:

We houden nog steeds een vinger aan de pols in het verhaal over de Lokale participatie zonnepanelen van Attero. We zijn betrokken bij een onderzoek betreffende lokaal eigendom bij zonneparken, dus niet bij Attero. Dit doen we samen met de gemeente, de provincie, BronnenVanOns, die daar ervaring mee heeft en met de andere vier duurzame coöperaties binnen onze gemeente.
We kunnen gebruik maken van de RRE, de Regeling Reductie Energiegebruik, waarbij subsidie wordt verstrekt voor allerlei besparende maatregelen en informatieavonden rondom dit thema, zoals wellicht onze komende jaarvergadering.
Met ingang van vandaag (24 sept) ligt het Ontwerpfacetbestemmingsplan Kleine windturbines en kleinschalige zonneparken ter inzage bij de gemeente. Tot 6 november kunnen er zienswijzen worden ingediend. Voordat we over kunnen gaan tot het zelf plaatsen van zo’n windmolen, moeten we deze procedure dus afwachten.

Op maandag 5 oktober is onze tweede jaarvergadering, om 20u in ’t Kaampie. Voor de pauze worden we geïnformeerd over mestvergisting. Daar schijnt veel winst te halen te zijn in het kader van verduurzaming, met name uit koeienmest, maar ook varkensmest kan meedoen. Hiervoor hebben we een deskundige uitgenodigd. Na de pauze legt het bestuur verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen jaar, over de financiën en kijken we naar onze plannen voor de toekomst. In verband met Corona graag even aanmelden van tevoren door een mailtje te sturen naar duurzaam@drijber.net.

Zaterdagmorgen 14 november gaan we de nestkasten schoonmaken die we 1,5 jaar terug hebben opgehangen en we willen weer duizend krokusbollen poten in de bermen in Drijber, net als vorig jaar. Iedereen die wil, kan hierbij assisteren. Aanmelden kan nu al.

Het komende jaar willen we onderzoeken hoe het zit met de hemelwaterafvoer in Drijber en of het nodig is om daar eventuele verbetering in aan te brengen.

De volgende vergadering is op woensdag 14 oktober 2020. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 23 september
  5. Terugblik Jaarvergadering
  6. Lokale participatie: hoever zijn we, zowel wat betreft Attero als eventuele andere zonneparken?
  7. Nestkasten schoonmaken en krokusbollen poten: zaterdagmorgen 14 november
  8. Hoe staat het met de hemelwaterafvoer in Drijber?
  9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen