Duurzaam Drijber

Verslag DD dd 19 aug

Vanwege het Corona-virus en de vakantie lagen veel dingen stil of werden vertraagd. Maar de eerste vergadering is weer geweest.

.

.

Het verhaal over de Lokale participatie zonnepanelen van Attero loopt door. We houden de vinger aan de pols bij de gemeente en bij Attero. Daarnaast zijn we aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de gemeente met de andere duurzame coöperaties binnen onze gemeente, over lokaal eigendom bij zonneparken. Dit staat nog in de kinderschoenen en wordt verder uitgewerkt.
We kunnen gebruik maken van de RRE, de Regeling Reductie Energiegebruik, waarbij subsidie wordt verstrekt voor allerlei besparende maatregelen. We zoeken uit wat Drijber hieraan kan hebben.
Op 5 oktober is onze jaarvergadering, om 20u in ’t Kaampie. Voor de pauze is de avond voor leden en voor potentiele leden en dan informeren we jullie over de mogelijkheden voor het plaatsen van kleinere windmolen(tje)s en over mestvergisting. Daar schijnt veel winst te halen te zijn in het kader van verduurzaming, met name uit koeienmest, maar ook varkensmest kan meedoen. Dit is zeer interessant voor boeren, maar zeker ook voor iedereen in Drijber.
Na de pauze is het gedeelte exclusief voor leden. Dan legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, over de financiën en kijken we naar onze plannen voor de toekomst.
De uitnodiging hiervoor volgt nog.

De volgende vergadering is op woensdag 9 september 2020. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 19 augustus
  5. Lokale participatie: hoever zijn we?
  6. Jaarvergadering en informatieavond mestvergisting en kleine windmolens
  7. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen