Duurzaam DrijberNieuws

Verslag DD 12 dec 2018

Naast een vergadering als coöperatie was er nog een overleg met Landschapsbeer Drenthe over biodiversiteit en wat ieder zelf kan doen..

.

Nestkasten
Op een zaterdag in januari of februari 2019 zullen ze worden opgehangen. Naast kasten voor koolmezen, komen er ook kasten voor vleermuizen en andere vogels die goed zijn voor de biodiversiteit en slecht voor de eikenprocessierups. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden bij Pieter Kuivenhoven, via duurzaam@drijber.net of door een van de andere bestuursleden te benaderen.

Energiebesparing
In de eerste maanden van 2019 gaan we aan de slag met energiebesparing door middel van een warmtecamera en een stekkeractie. We kunnen een warmtecamera lenen van de Energiewerkplaats. Daarmee kunnen mensen meten waar de warmtelekken in hun woning zitten. Daar kan vervolgens een advies uitrollen over wat te isoleren om op die manier energiebesparing te verwezenlijken. In het voorjaar organiseren we dan een informatie avond waarop die adviezen nader door een deskundige worden uitgelegd.
Verder gaan we stekkers uitlenen die mensen kunnen gebruiken om te zien welke apparaten hoeveel elektriciteit verbruiken en wellicht aan vervanging toe zijn. Meer informatie over beide acties volgt in januari

Voedselbos
We wachten af wat de Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep (BAC) voor ons kan betekenen in het vinden van een geschikte locatie voor een voedselbos. De locatie en de mensen uit Drijber die zich hiervoor willen inzetten zullen uiteindelijk bepalen hoe de verdere invulling van dat voedselbos eruit gaat zien.
Vanuit een regiodeal voor Noord Nederland richt de provincie zich op natuur inclusieve landbouw, met natuurlijk platteland en met als speciaal thema verduurzaming van de melkveehouderij, meer informatie op https://duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/. Deze zaken kunnen ook voor Duurzaam Drijber van belang zijn.

Biodiversiteit
Op de Col du VAM, de VAMberg, wordt de biodiversiteit meegenomen in de overwegingen welke planten en struiken er komen naast bloemrijk grasland.
Een delegatie van DD en van de werkgroep voedselbos heeft een zeer vruchtbaar gesprek gehad met een medeweker van Landschapsbeheer Drenthe. Hij kan ons ondersteunen op vele fronten, heeft gedegen kennis van zaken en daarnaast collega’s die op andere terreinen veel weten. Landschapsbeheer Drenthe is een faciliterende organisatie die onder andere gratis trainingen verzorgt en zaai- en plantgoed levert in het kader van de biodiversiteit en de strijd tegen de eikenprocessierups. We leerden dat je beter meerjarige mengels kunt hebben (ander moet je elk jaar weer) en dat het dan wel het eerste jaar tegenvalt, dan weet je dat alvast. We hoorden over onderlinge kennisuitwisseling tussen de 250 vrijwilligers/bewonersgroepen, over fruitboombrigades die in te schakelen zijn bij het snoeien van, inderdaad, fruitbomen, we hoorden over de bomenbank (die naast bomen ook zaaigoed kan leveren) en de bomenwacht (voor monumentale bomen), over bijen en Nederland zoemt en over een zwaluwtil, over groene schoolpleinen en ecologisch bermbeheer, en nog meer. Meer informatie is te vinden op https://www.lbdrenthe.nl/

Met een aparte werkgroep willen we gaan kijken wat we voor Drijber kunnen betekenen in het kader van deze biodiversiteit. Wil je graag aansluiten, neem dan contact op met Paula Laning, via duurzaam@drijber.net of op 06-22429898.

Wat iedereen zelf al kan doen om meer insecten in de tuin te krijgen, is bloemzaad strooien op molshopen, af en toe een cirkel in het gazon niet te maaien en dan zien wat er gebeurt. Maar je kunt ook synusbeheer toepassen op de gazon of grasland, zie https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/ waardoor er meer variatie ontstaat wat weer goed is voor insecten, bijen, vogels en dergelijke.

Postcoderoosregeling
Aangezien nog steeds niet duidelijk is wat de nieuwe regels worden voor de Postcoderoosregeling staan gezamenlijke initiatieven hieromtrent nog steeds in de ijskast.

Jaarplan 2019
In 2018 hebben we vrij ad hoc gewerkt en lieten ons leiden door wat er op ons pad kwam. In 2019 willen we wat gestructureerder aan de slag om makkelijker te kunnen laten zien waar we mee bezig zijn, zodat we makkelijker meer leden en eventueel meer subsidies kunnen binnenhalen. Op die manier kunnen we nog meer doen voor de duurzaamheid in Drijber. De speerpunten waar we ons op gaan richten zijn energiebesparing en biodiversiteit.

Leden
Met het Jaarplan in de hand hopen we meer leden te krijgen. Want er kunnen er altijd meer bij. Het ledental staat nu (dec 2018) op 21, niet gek als je bedankt dat we een half jaar als coöperatie bezig zijn.

De volgende vergadering is op woensdag 16 januari 2019 (deze keer de 3e woensdag van de maand), om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen of vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Het woord is aan bezoekende leden
3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
4. Verslag en actielijst 12 dec
5. Warmtecamera: hoe en wie en waar en wanneer?
6. Stekkeractie: hoe en wie en waar en wanneer?
7. Biodiversiteit: hoe ver zijn we en hoe nu verder?
8. Wie is waar geweest en/of heeft wat gedaan in het kader van duurzaamheid?
9. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
10. De volgende stappen
11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen