Nieuws

Verslag bewonersbijeenkomst

De provincie heeft een verslag gemaakt van de bewonersbijeenkomst op maandag 10 juli jl over het project Fietsen op de Vam.

Verslaglegging Informatieavond VAMberg
Maandag 10 juli 2017
======================================================================
Aanwezig: Gedeputeerde H. Brink (provincie Drenthe)
Wethouder G. Lohuis (gemeente Midden Drenthe)
De heer E. Veldman (projectleider VAM-berg prov. Drenthe)
De heer H. Boer (Attero)
De heer D. Pit – gespreksleider van de avond
Ca. 40 inwoners omgeving VAM-berg (Drijber / Wijster)

De heer Lohuis heet een ieder welkom op de vervolgbijeenkomst van 3 mei jl. De bedoeling van de avond is om in gesprek te zijn met elkaar over de zorgen die er leven over de gevolgen van fietsen op de VAM-berg zoals door de bewoners is aangegeven in de bijeenkomst van 3 mei jl. De zorgen worden serieus genomen en in gesprek zal worden geprobeerd in gezamenlijkheid oplossingen te realiseren. Echter het besef is ook aanwezig dat niet alle zorgen weggenomen kunnen worden.

Hierna verwelkomt de heer Brink de aanwezige bewoners die aangeeft dat de provincie de intentie heeft de plannen en ideeën van fietsen op de VAM-berg ook ten goede te laten komen van de bewoners. De heer Brink wil eveneens graag in gesprek met de bewoners over de zorgen die er leven met fietsen op de VAMberg en op welke wijze oplossingen gerealiseerd kunnen worden. De heer Brink meldt ook dat Attero een vergunningaanvraag heeft ingediend voor het realiseren van het Dak van Drenthe welke plannen Attero zal toelichten.

Daniel Pit geeft uitleg over het programma van de avond. Daniel wil zijn kennis en kunde inzetten om vanavond tot goede afspraken te komen en stappen te zetten

De heer Veldman geeft een presentatie van fase I – fietsen op de VAM-berg. Opgemerkt wordt dat als in de sheet “maatregelen” wordt gesproken over “scenario’s” dit verwoord dient te worden als aannames.

De heer Boer verzorgt een presentatie van het Dak van Drenthe. Aangegeven wordt dat aan de kant van Drijber in 2022 geen stortactiviteiten meer zullen plaatsvinden en de afvalberg wordt afgedekt met een dubbele bovenafdichting. De hoogte van het Dak van Drenthe zal 63 meter boven NAP zijn conform de hoogte binnen de bestaande vergunning. De wal van het Dak van Drenthe is van bodemas. Een impressie van het Dak van Drenthe staat inmiddels op de website van plaatselijk belang Drijber. De vergunningaanvraag komt over 2 weken ter inzage te liggen. Tijdens de presentatie wordt door de heer Boer aangegeven dat men bekend is met de slechte telefonische bereikbaarheid van het gebied. Attero geeft aan zich te willen inspannen om hierin verbetering aan te brengen.

Na beide presentaties kunnen de bewoners hun vragen stellen aan de aanwezige bestuurders. Indien vragen niet kunnen worden beantwoord dan zal na de pauze worden getracht een antwoord te geven op de vragen.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de verslaglegging zijn de gestelde vragen gecategoriseerd naar onderwerpen.
 Fietspad op de VAM-berg
Er worden verschillende vragen gesteld over o.a. de ontsluiting van verkeer op bestaande routes, parkeren, breedte van het fietspad en wie gebruik kan maken van het fietspad.
In de beantwoording wordt aangegeven dat in het plan het fietspad 4 meter breed zal worden, een uitdagend parcours kent en in principe voor een ieder toegankelijk is.
Toegezegd is door de provincie Drenthe en gemeente Midden Drenthe dat bij de volgende bijeenkomst in oktober 2017 de verkeerstromen, ontsluiting aan de zuidkant en concrete situaties worden uitgezocht en in beeld worden gebracht. Hierbij zal rekening worden gehouden met de verschillende belangen van de bewoners.

 Fietsen in de omgeving (verkeersdrukte en landbouwverkeer, wielrenners en MTB, kunnen we nog veilig fietsen)
De bewoners uiten hun zorgen over de verkeersoverlast en landbouwverkeer, aanwezigheid van de vele wielrenners, MTB-ers en recreatieve fietsers. Kan er veilig worden gefietst met kinderen?
Aangegeven wordt door de provincie dat de routes niet “in beton zijn gegoten” en dat met de geuite zorgen rekening wordt gehouden. Aan de ondernemer van Camping de Otterberg wordt gevraagd de ruiterpaden in beeld te brengen zodat dit in de plannen kan worden meegenomen.

 Fietsevenementen (geluidsoverlast, start en finishstraat, toezegging/uitleg wethouder Lohuis)
De bewoners geven aan zorgen te hebben omtrent het organiseren van fietsevenementen (aard en frequentie) op het terrein van de VAM-berg. Dit geeft geluidsoverlast, veel mensen naar de omgeving en brengt veel hinder met zich mee.
Daarnaast wordt opgemerkt door de bewoners dat een start -en finishstraat van 250 meter in het fietspad is opgenomen. Hiermee wordt de grootsheid van de plannen toch weergegeven? En de overlast die dit zal geven?
Aangegeven wordt door de gemeente Midden Drenthe dat het organiseren van fietsevenementen reëel is maar plannen m.b.t. aard en frequentie niet concreet zijn.
De heer Lohuis geeft aan dat de gemeente niet de initiator is van evenementen, de gemeente geeft wel de vergunningen af. De heer Lohuis zegt toe aan de bewoners met hen in gesprek te gaan hierover en in gezamenlijkheid afspraken te maken over de frequentie en aard van de evenementen.

 Dak van Drenthe
Geconstateerd wordt dat er weinig vragen zijn gesteld over Fase 2 “Dak van Drenthe” Na de informatiebijeenkomst kunnen eventuele vragen ook gesteld worden aan Attero (Leon Dirrix). De heer Boer geeft ook aan dat Attero in september met het Dak van Drenthe wil beginnen onder voorbehoud van afgifte vergunning Tevens wordt door de heer Boer toegezegd dat Attero een inspanningsverplichting heeft naar de bewoners van Drijber voor een betere telefonische bereikbaarheid. Op dit moment is Attero al in gesprek met providers van de mobiele telefonie.

 Planning
Er worden vragen gesteld over de aanleg van het fietspad, de verschillende fasen (1-2-3-) en de tijd / ruimte die er is voor inspraak van de plannen
De heer Veldman geeft aan dat er 3 fasen zijn in ontwikkeling VAM-berg.
Fase 1 betreft fietsen op de VAM-berg, fase 2 betreft realisatie van Dak van Drenthe, hiervoor is Attero verantwoordelijk, fase 3 betreft inpassing in landschap na realisatie Dak van Drenthe en dit wordt samen met de omgeving vorm gegeven
Medio oktober zal een zelfde avond worden georganiseerd en dan kan worden gereageerd op het aangepaste plan van fase 1. De aanleg van het fietspad is voorzien in het voorjaar van 2018.
Voor fase 2 worden vanavond de zorgen opgehaald en die kunnen dan de komende maanden worden meegenomen in de plannen voor Dak van Drenthe.

 Werkgroep Omgeving
Er worden een aantal vragen gesteld over inspraakmogelijkheden en aanmelding bij de bestaande werkgroep Omgeving.
Door een bewoner wordt opgemerkt dat voor het Phillipsbos geen regulier bestemmingsplan geldt maar dat er sprake is van een beheersverordening. Kan de inrichting van het Philipsbos ook plaatsvinden binnen deze beheersverordening en past dit alles ook binnen de EHS? (Ecologische Hoofd Structuur)
De gemeente Midden Drenthe geeft aan dat de EHS nu NNN (Natuur Netwerk Nederland) is geworden en dat de beheersverordening dezelfde status heeft als bestemmingsplan. In dit geval (Philipsbos) is er binnen de beheersverordening sprake van bosbestemming met recreatief medegebruik.
Een aantal bewoners geeft aan niet bekend te zijn met de bestaande werkgroep Omgeving die door de provincie Drenthe is betrokken bij de plannen ontwikkeling VAM-berg. Afgesproken wordt door de aanwezigen dat de bestaande werkgroep Omgeving zal worden uitgebreid met degene die daar zitting in willen nemen. Belangstellenden melden zich na de bijeenkomst bij mevrouw Laning. Tevens zal het Drents Landschap worden uitgenodigd voor deze werkgroep. Contactpersoon voor de werkgroep Omgeving is de heer Veldman en hij zal dit dan ook begeleiden.
Contactpersoon vanuit Drijber / Wijster is Plaatselijk Belang Drijber. Aanmelding voor werkgroep Omgeving kan ook via pb@drijber.net. Vertegenwoordiging van Spier spreekt waardering uit dat ze zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst en dat ze nu zijn aangehaakt bij de plannen. Vooralsnog wordt aangegeven dat ze voor zichzelf geen rol zien in de werkgroep Omgeving.

Afsluitend wordt door de heer Brink de avond samengevat en dat hij samen met de heer Lohuis vanavond aanwezig is geweest om de bewoners te horen en met hen de zorgen te delen. Vanaf de eerste dag is gezegd bij de ontwikkeling van de plannen dat ook moet worden gekeken naar het flankerend beleid voor inwoners van Drijber. De planning voor Fase 1 is uitgelopen en hierdoor is er meer tijdsruimte ontstaan. Gemeente en provincie hebben vanavond verschillende zorgen en wensen gehoord van de bewoners, bijvoorbeeld dat kinderen veilig naar school kunnen, zoveel mogelijk gescheiden mogelijkheden voor wandelen en wielrennen. De insteekvan deze bijeenkomst is en blijft ook in de toekomst om samen met de inwoners, vertegenwoordigd in een werkgroep / klankbordgroep, de verdere voorbereiding te doen . Hierbij zal ook worden gekeken welke aanpassingen gedaan kunnen worden m.b.t de telefonische bereikbaarheid en internetverbinding. Ook zal worden gekeken naar de ontsluiting aan de zuidkant van het dorp m.b.t de spoorbrug. Echter de provincie is geen eigenaar van de spoorbrug en hier kan dus ook geen toezegging over worden gedaan. Wel kan hiervoor inzet worden gepleegd richting de eigenaar.

Na afstemming met de aanwezigen wordt de toezegging gedaan door de gemeente Midden Drenthe en de provincie Drenthe dat een derde informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd medio oktober 2017. In deze bijeenkomst worden actualisatie van de plannen en uitkomsten van het verkeersonderzoek gepresenteerd. In de voorbereiding van deze bijeenkomst zal de “uitgebreide” werkgroep Omgeving worden betrokken.

Daniel Pit bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en de constructieve afspraken die zijn gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen