Nieuws

Groengasproductielocatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 11 oktober 2018 een omgevingsvergunning hebben verleend aan 

.

RIKA Greenpark Wijster B.V., gelegen aan de hoek Ambachtsweg-Nijverheidsweg te Wijster. De aanvraag betreft het oprichten van een groengas-productielocatie.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ontvangen. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018:

bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);
bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in werking op 29 november 2018, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Tot slot
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe via telefoonnummer: 0800-9102.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen