Duurzaam Drijber

DD en PB spraken ín

Gisteravond was de raadscommissie-vergadering Ruimte & Groen, waar PB en DD van zich lieten horen.

.

.

Zoals in de verslagen van de vergaderingen van Duurzaam Drijber is te lezen, maken Duurzaam Drijber (DD) en Plaatselijk Belang (PB) Drijber zich zorgen over de nog te ontwikkelen Duurzaamheidsvisie voor de komende jaren. De volgende tekst is gisteravond ingesproken door Jan-Willem Nieuwenhuis, voorzitter PB.

Geachte commissie, dames en heren,
Dank voor de mogelijkheid om hier te mogen inspreken namens Coöperatie Duurzaam Drijber en Plaatselijk Belang Drijber.
Wij reageren op de Duurzaamheidsvisie en de daaraan gerelateerde documenten waaronder het keuzedocument Duurzaamheidsvisie van onze gemeente. In deze documenten komen onder andere windmolens en zonneparken aan de orde. Het participatiedocument vormt hiervoor een belangrijke basis.
Wij zijn zeer blij met de voorkeurkeuze van het college om de grote windturbines te weren en juist te kiezen voor de kleinere windmolens met een tiphoogte tot 21 m. Deze molens passen goed in het landschap en zijn financierbaar door lokale coöperaties en kleine(re) bedrijven. Daarnaast speelt dat deze keuze geheel in lijn is met het vigerend provinciaal beleid zoals is verwoord in de Provinciale Omgevingsverordening 2018.
Ik wil graag nog even terugblikken op een informatieavond die twee jaar geleden plaatsvond in ons propvolle dorpshuis. Een initiatiefnemer kwam toen ‘polsen’ hoe Drijber stond tegenover het op de VAM-berg plaatsen van windturbines met een hoogte tot 200 meter. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen waren de inwoners van Drijber daarvoor toen -en nu nog steeds- niet te vinden. Wij in Drijber maken ons daar nog steeds ernstig zorgen over ook al zijn er momenteel geen plannen voor en heeft dit soort voorzieningen niet de voorkeur van het college.
Ik dank u voor uw aandacht.

Daarnaast maakt DD zich zorgen over de bomenkap langs het spoor in Wijster, hierover sprak Paula Laning, voorzitter DD de volgende woorden:

Geachte dames en heren.
Dank voor de mogelijkheid om hier te mogen inspreken namens Duurzaam Drijber. Wij van Duurzaam Drijber hebben ons verbaasd over het feit dat er 53 bomen aan het Looveen, langs het spoor van Wijster naar Ter Horst, zijn gemerkt om te worden gekapt. 53 bomen, dat zijn er heel veel.
De argumentatie van de gemeente voor het kappen is als volgt:
‘Het kappen is een beheersmaatregel en is vergunningsvrij omdat de bomen minder dan 80 cm dik zijn. De bomen zijn ooit geplant met een bepaald eindbeeld voor ogen. Om dit eindbeeld te realiseren worden ze om en om en soms meer dan dat weggehaald. Als de gemeente dit niet doet gaan de bomen uiteindelijk in elkaar groeien, en gaan ze elkaar in de weg zitten. Dit levert dan bijv. dood hout op en onveiligheid voor een rij bomen langs de weg.’
Onze argumentatie is om niet te kappen is de volgende:
Het genoemde eindbeeld, wat dat dan ook mag zijn, is niet gisteren opgesteld maar een jaar of 40/50 terug (waarschijnlijk toen de bomen zijn geplant). Toen speelden issues als CO2 en biodiversiteit helemaal niet. Zou het eindbeeld niet bijgesteld moeten worden naar de actualiteit?
In tijden van ecologische schaarste, dramatisch dalende aantallen en soorten insecten, snappen wij niet waarom zoveel eiken gekapt moeten worden. Eiken kunnen wel 350 soorten insecten huisvesten. Nog maar niet te spreken van de aantallen insecten.
We weten bovendien dat we juist weer teveel CO2 maken met zijn allen. Dus er moeten windmolens en zonneparken aangelegd worden om de CO2 productie te laten dalen zodat we energieneutraal kunnen zijn. Wij snappen dan ook niet dat bomen, die cruciaal zijn voor het vastleggen van CO2 gekapt moeten worden.
Tot slot het argument dat de bomen dode takken kunnen laten vallen omdat ze in elkaar groeien in relatie tot verkeersveiligheid. Het is een draconische maatregel. Hoe moeilijk is het om preventief ‘slechte’ takken jaarlijks te inspecteren en waar nodig te verwijderen? Ook op andere plekken in de gemeente gebeurt dit.
Kortom: Preventief kappen van zoveel eiken ten behoeve van de verkeersveiligheid en een gedateerd eindbeeld lijkt ons waanzin. We leven in tijden waarin de biodiversiteit sterk afneemt en overmatig CO2 wordt geproduceerd. Bomen leveren een positieve bijdrage aan het oplossen van deze problemen en moeten dus gekoesterd in plaats van gekapt worden.
Wij hopen dat u dit beleid wilt heroverwegen en dezen bomen wilt sparen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan zo snel mogelijk andere bomen te herplanten.
Ik dank u voor uw aandacht.

Bij de vragen die gesteld werden naar aanleiding van dit verhaal, bleek dat de boomdikte van 80cm niet te kloppen, dit moet 40cm zijn, aldus een van de raadscommissieleden. DD zal hierover navraag doen bij de gemeente.

Over één punt van de inspraak zijn PB en DD het niet eens, waardoor dit punt niet is meegenomen bij het inspreken. DD beraadt zich nog op een mogelijkheid om dit toch onder de aandacht te brengen van de gemeente en de raadscommissie. Het gaat om de volgende tekst:

Daarnaast krijgen wij in Drijber al genoeg rotzooi over ons heen van Attero. Als voorbeeld noem ik het giftige bodem-as dat verwaait nog voordat het gebruikt kan worden voor het Dak van Drenthe. En dan hebben we nog de branden bij Attero die onze grond met dioxine vergiftigden waardoor bijvoorbeeld ook dieren binnen gehouden moesten worden.
Daarom ons dringende beroep op u als raadscommissie leden om in dezen rekening te houden met de inwoners van Drijber en hun gezondheid serieus te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen