Duurzaam Drijber

Bloembollen en DD-verslag

Het verslag van Duurzaam Drijber van afgelopen woensdag 6 november 2019 is weer klaar, over bloembollen handen gezocht.

.

.

Ons leefmilieu, Attero en de wethouder
Samen met Plaatselijk Belang Drijber hadden we op 17 oktober gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de raadscommissie vergadering Ruimte & Groen om de gemeente te herinneren aan het ‘nee’ van twee jaar terug tegen 200m hoge windmolens. Hierbij is het volgende punt gesneuveld: ‘aandacht vragen voor de rotzooi die we al over ons heen krijgen in Drijber, bv het bodem-as dat verwaait en giftig is en gebruikt wordt voor het Dak van Drenthe, en de branden die onze grond met dioxine vergiftigden waardoor bijvoorbeeld ook dieren binnen gehouden moesten worden’. In januari 2020 brengen we dit thema in een brief aan het college of de verantwoordelijke wethouder onder de aandacht.

Te kappen bomen: Een beleidsambtenaar ‘groen’ is op onze vergadering geweest om uit te leggen waarom er 53 bomen gekapt worden langs het spoor van Wijster naar Ter Horst, het Looveen. Hij sprak over dunning, dat een beheersmaatregel is en is opgenomen in de boomverordening. Dit allemaal in het kader van verkeersveiligheid vanwege te verwachten dode takken als de bomen te dicht op elkaar staan, en vanwege financiële redenen (er zijn in onze gemeente zoveel bomen dat het niet uit kan om ze allemaal regelmatig te controleren op bijvoorbeeld dode takken). Bovendien was dit allemaal al opgenomen in het Groenbeleidsplan. Wij maken ons echter zorgen omdat er al veel bomen gekapt worden en bomen veel CO2 opnemen. We hebben aangedrongen op herplant waar mogelijk en ook om nog eens goed te kijken of ze echt alle 53 moeten worden gekapt.

Bloemrijke bermen/tuinen: We hebben nog meerjarig bloemmengsels over, omdat de gemeente de bermen zelf inzaait. Wie wil, kan daarom nog zaad komen ophalen bij Irene Verkerk (Berkenweg 32, 06-28207885). Graag vóór de volgende vergadering van 11 december. Op die dag kijken we wat er over is en waar we nog wat kunnen inzaaien voor de winter.

Hulp gevraagd: Op zaterdagmorgen 16 november gaan we krokusbollen poten tussen de eiken aan de invalswegen van Drijber: te weten De Brink, het Binnenveld en tussen het dorp en de school. Dit om mezen aan te trekken die de eikenprocessierups kunnen bestrijden. Om deze bollen te kunnen kopen, dienen we een aanvraag in bij 801jaarDrijber. Wie wil meehelpen kan zich aanmelden bij een van de bestuursleden of duurzaam@drijber.net. Vele handen maken licht werk.

De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019 om 20u in ’t Kaampie. Alle (aspirant)leden zijn het eerste half uur van harte welkom om hun zegje te doen, vragen te stellen of te luisteren. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het woord is aan bezoekende leden
  3. Mededelingen en ingekomen stukken/mails
  4. Verslag en actielijst 6 november
  5. Bloembollen poten op 16 nov: gelukt?
  6. Bloemrijke akkerranden en graslandbeheer: hoe staat het ermee?
  7. EAZ-windmolen(tje)s van 15 meter hoog: informatieavond in januari 2020
  8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen